Samþykktir SFS

5. nóvember 2014

Samþykktir - Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.

I. KAFLI
Um nafn, heimili, varnarþing og tilgang

1. gr.
Samtökin heita Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, skammstafað SFS. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Tilgangur samtakanna er að gæta hagsmuna íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi með því að:
- stuðla að hagkvæmni íslensks sjávarútvegs og íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja,
- styðja við nýsköpun og menntun tengda sjávarútvegi,
- efla skilning og ímynd og stuðla að upplýstri umræðu um íslenskan sjávarútveg,
- taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta hagsmuna íslensks sjávarútvegs á erlendum vettvangi,
- vera í forsvari gagnvart stjórnvöldum í málum er snerta hagsmuni og réttindi félagsmanna,
- gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna,
- vinna að eflingu hafrannsókna og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins og
- efla ímynd og styrkja samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs á erlendum mörkuðum.

II. KAFLI
Aðild að samtökunum

3. gr.
Aðild að samtökunum geta fengið fyrirtæki og sjálfstæðir atvinnurekendur sem starfa í sjávarútvegi. Aðilar að samtökunum eru í samþykktum þessum nefndir félagsmenn.

4. gr.
Umsókn um aðild að samtökunum skal senda skriflega til stjórnar samtakanna ásamt upplýsingum um stjórn umsækjanda, lykilstjórnendur, starfssvið, launagreiðslur og veltu. Beiðni um aðild að samtökunum telst samþykkt ef meirihluti stjórnar samtakanna samþykkir hana.

5. gr.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) á aðild að Samtökum atvinnulífsins (SA). Aðild að SFS felur jafnframt í sér beina aðild félagsmanna að SA með þeim réttindum og skyldum sem kveðið er á um í samþykktum SA.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og SA annast gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn og tekur ákvarðanir um vinnustöðvanir í samræmi við samþykktir SFS og SA og lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Ákvörðun um verkbann skal borin undir alla félagsmenn SFS í sameiginlegri leynilegri atkvæðagreiðslu. Ef ákvörðun um verkbann tekur einungis til hluta félagsmanna SFS skal heimilt að aðeins þeir sem málið varðar hafi atkvæðisrétt. Komi til atkvæðagreiðslu um kjarasamninga skulu sömu ákvæði gilda og atkvæðagreiðslu um verkbann.

Félagsmönnum er óheimilt að taka þátt í kjaraviðræðum eða gera kjarasamninga við stéttarfélög nema fyrir liggi samþykki Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtaka atvinnulífsins.

III. KAFLI
Úrsögn og brottvikning

6. gr.
Heimilt er félagsmanni að segja sig úr samtökunum með minnst sex mánaða fyrirvara. Úrsögn skal vera skrifleg, undirrituð af meirihluta stjórnar viðkomandi félagsmanns og afhendast framkvæmdastjóra samtakanna sem skal staðfesta móttöku hennar. Þó er óheimilt að segja sig úr eða fara úr samtökunum á meðan á vinnudeilu stendur. Úrsögn eða brottvikning leysir ekki aðila undan greiðslu félagsgjalda eða annarra skuldbindinga sem á honum kunna að hvíla

7. gr.
Stjórn samtakanna er heimilt að víkja félagsmanni úr félaginu vegna vanskila, brota gegn samþykktum þessum og/eða ef félagsmaður vinnur gegn hagsmunum þess. Stjórn samtakanna er heimilt að nema af félagaskrá, án sérstaks fyrirvara, þá félagsmenn sem ekki hafa greitt árgjöld sín til samtakanna í tvö ár eða lengur, hætt starfsemi af einhverjum ástæðum eða starfa ekki lengur í sjávarútvegi.

IV. KAFLI
Félagsgjöld

8. gr.
Aðalfundur skal árlega ákveða félagsgjald og gildir sú ákvörðun við næstu árlegu álagningu. Félagsgjald skal reiknað sem hundraðshluti af heildarlaunagreiðslum félagsmanna næstliðins árs. Stjórn samtakanna skal ákveða lágmarksgjald fyrir hvert ár, en hámarksgjald einstaks félagsmanns skal miðast við 12% af heildarálagningu allra félagsgjalda og fer atkvæðisréttur í samræmi við það. Samtökunum er heimilt að innheimta þóknun fyrir sérgreinda þjónustu við einstaka félagsmenn.

Félagsmönnum er skylt að senda skrifstofu samtakanna upplýsingar um greidd laun og aðrar þær upplýsingar sem samtökin kunna að þurfa vegna starfsemi sinnar. Áætla skal félagsgjald á meðan upplýsingar um heildarlaunagreiðslur liðins árs liggja ekki fyrir. Heimilt er að áætla félagsgjald á félagsmann sem ekki gefur upplýsingar um álagningargrunn félagsgjalda.

Nýir félagsmenn greiða félagsgjald frá og með þeim ársfjórðungi sem er að líða þegar þeir eru samþykktir í samtökin. Þeir sem segja sig úr samtökunum greiða félagsgjald út sex mánaða uppsagnarfrest, en hætti félagsmaður starfsemi á árinu greiðir hann félagsgjald til loka þess ársfjórðungs, sem stjórn samtakanna er tilkynnt að félagsmaður sé hættur störfum. Þegar brottvikning félagsmanns á sér stað skal greiða félagsgjald til loka þess ársfjórðungs sem brottvikning fór fram. 

Félagsgjöld skulu innheimt árlega eða ársfjórðungslega eftir nánari ákvörðun stjórnar samtakanna. Eindagi er einum mánuði eftir gjalddaga.

V. KAFLI
Aðalfundur

9. gr.
Aðalfund skal halda fyrir lok maí mánaðar ár hvert, eftir nánari ákvörðun stjórnar.

10. gr.
Til aðalfundar skal boða með að minnsta kosti þriggja vikna fyrirvara. Fundarboð skal sent félagsmönnum með tilskildum fyrirvara. Í fundarboði skal getið helstu mála, sem fyrir eiga að koma á fundinum.

Kjörnefnd skal sjá um framkvæmd kosninga á aðalfundi, en stjórn samtakanna skal kjósa þrjá menn í kjörnefnd. Kjörnefnd skal með áskorun til félagsmanna leita eftir tillögum um menn til setu í stjórn samtakanna fyrir komandi kjörtímabil. Kjörnefnd skal leggja fram tillögur um framboð til kjörs formanns, stjórnar og til annarra trúnaðarstarfa sem aðalfundur kýs. Félagsmanni er heimilt að bjóða sig fram á aðalfundi með tilkynningu um framboð til kjörnefndar.

11 gr.
Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað og að félagsmenn séu mættir sem ráða yfir að minnsta kosti 2/3 hluta heildaratkvæða. Ef ekki mæta svo margir, að fundur sé lögmætur, skal boða til aðalfundar að nýju með eigi skemmri en viku fyrirvara, og er þá fundur lögmætur án tillits til fundarsóknar.

12.  gr.
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál í þeirri röð sem stjórn eða fundarstjóri ákveður:

  1. Formaður samtakanna setur fundinn og stjórnar kosningu fundarstjóra.
  2. Fundarstjóri skipar fundarritara og úrskurðar um lögmæti fundarins.
  3. Formaður samtakanna flytur skýrslu stjórnar.
  4. Framkvæmdastjóri leggur fram og skýrir endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár.
  5. Umræður og afgreiðsla mála, þar á meðal ákvörðun félagsgjalda.
  6. Kosning formanns.
  7. Kosning stjórnar.
  8. Kosinn löggiltur endurskoðandi til eins árs.
  9. Tillögur um breytingar á samþykktum samtakanna.
  10. Önnur mál, sem löglega eru fram borin.

Um aðalfund fer að öðru leyti eftir VII. kafla um félagsfundi.

VI. KAFLI
Stjórn, framkvæmdaráð og framkvæmdastjóri

13. gr.
Stjórn samtakanna er skipuð 18 mönnum, auk formanns. Formaður skal kosinn sérstaklega á aðalfundi til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Á aðalfundi eru þannig kosnir formaður og 18 stjórnarmenn. Á fyrsta fundi stjórnar að loknum aðalfundi skal kosinn varaformaður og ritari úr hópi stjórnarmanna.

Formaður og stjórnarmenn geta setið samfellt að hámarki í sex ár, hvort sem er sem formaður eða stjórnarmaður í stjórn félagsins. Þeim er heimilt að bjóða sig aftur fram til formanns eða til stjórnar að einu ári liðnu, með sama skilyrði um hámarkstíma stjórnarsetu.

14. gr.
Stjórn samtakanna mótar stefnu og megináherslur þeirra. Stjórnin heldur fundi eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári eða oftar ef formanni þykir þess þurfa eða ef minnst sex stjórnarmenn óska þess. Samþykki meirihluta stjórnar skuldbindur félagið.

Stjórnarfundur er aðeins lögmætur að minnst 10 stjórnarmenn sæki fundinn. Framkvæmdastjóri hefur rétt til setu á fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Gerðir stjórnarfunda skal bóka í sérstaka fundargerðabók. Stjórnin [skal tilnefna formann SFS og aðra]1 fulltrúa Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi í stjórn Samtaka atvinnulífsins og fulltrúaráð Samtaka atvinnulífsins. 

15. gr.
Framkvæmdaráð skipa 6 stjórnarmenn og skal kosið til eins árs í senn. Formaður, er jafnframt formaður ráðsins og varaformaður eru sjálfkjörnir í framkvæmdaráðið. Hinir 4 skulu kosnir af stjórn samtakanna á fyrsta fundi stjórnar að loknum aðalfundi.  Framkvæmdaráð kýs sér ritara, en varaformaður samtakanna tekur við störfum formanns í forföllum hans. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns úrslitum.

Framkvæmdaráð hefur með höndum afgreiðslu þeirra mála, sem koma fyrir á milli stjórnarfunda. Framkvæmdaráð og framkvæmdastjóri undirbúa mál fyrir fundi stjórnar og útfæra stefnu stjórnar á milli funda. Framkvæmdaráð stýrir daglegri starfsemi félagsins í samræmi við stefnumörkun stjórnar og aðalfundar.

Ákvarðanir sem framkvæmdaráði er ætlað að taka samkvæmt samþykktum þessum getur stjórn félagsins jafnframt tekið. Fundargerðir framkvæmdaráðs skal senda stjórnarmönnum eins fljótt og mögulegt er hverju sinni. Heimilt er að hafa símafundi í stjórn eða framkvæmdaráði eða með öðrum sannanlegum rafrænum hætti, eigi stjórnarmaður ekki þess kost að mæta á fund.

16. gr.
Stjórn ræður framkvæmdastjóra samtakanna og setur honum starfsreglur. Framkvæmdastjóri er ábyrgur  fyrir daglegri starfsemi samtakanna í samráði við stjórn og framkvæmdaráð og hefur prókúru fyrir samtökin.

17. gr.
Stjórn samtakanna er heimilt að stofna faghópa sem vinna að afmörkuðum verkefnum, eftir því sem þörf er á hverju sinni. Faghópar starfa samkvæmt almennum starfsreglum sem að stjórn samtakanna gerir tillögu um og eru staðfestar á aðalfundi.

Stjórn samtakanna er heimilt að styðja við starf svæðisbundinna félaga sem starfa að sambærilegum markmiðum og samtökin með því að veita þeim aðstöðu og ráðgjöf hjá skrifstofu samtakanna.

Útvegsmannafélögin sem mynduðu Landssamband íslenskra útvegsmanna fyrir stofnun Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, skulu eiga aðgang að aðstöðu og ráðgjöf hjá skrifstofu samtakanna, enda sé starfsemi þeirra með sama sniði og áður.

VII. KAFLI
Félagsfundir

18. gr.
Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málum samtakanna innan þeirra marka, sem samþykktir þessar setja. Rétt til að sækja félagsfundi og fara með atkvæði þar hafa félagsmenn eða umboðsmenn þeirra. Heimild til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétt hafa starfsmenn samtakanna.

Félagsfundi skal halda þegar stjórn samtakanna þykir þurfa eða þegar þess er krafist fyrir hönd félagsmanna, sem hafa umráð yfir minnst 1/5 hluta af atkvæðum félagsmanna, enda komi jafnframt fram hvers vegna fundar er krafist. Kröfu um félagsfund skal senda stjórn samtakanna og ber stjórninni að boða til fundarins eins fljótt og auðið er.

19. gr.
Félagsfundi skal boða með tilkynningu til félagsmanna með minnst einnar viku fyrirvara, nema vinnustöðvun sé yfirvofandi eða aðrar jafnbrýnar ástæður réttlæti að boðað sé til fundar með skemmri fyrirvara. Í fundarboði skal stuttlega getið þeirra mála, sem taka skal fyrir á fundinum.

Heimilt er þó á fundi að taka fyrir og leiða til lykta málefni, sem eigi er getið í fundarboði, nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum, enda sé það samþykkt með 3/4 hlutum greiddra atkvæða fundarmanna.

Félagsfundur, sem boðað hefur verið til með löglegum hætti, er lögmætur, án tillits til þess hve margir sækja hann.

20. gr.
Hverjum fundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Fundarstjóri gerir tillögu um fundarritara. Atkvæðagreiðsla skal jafnan vera skrifleg, ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess.

Heimilt er að viðhafa atkvæðagreiðslur með rafrænum hætti við kosningar á aðalfundi, félagsfundi eða þegar það þykir henta að öðru leyti.

21. gr.
Á aðalfundum og félagsfundum hafa félagsmenn atkvæðisrétt sem hér segir: Leggja skal til grundvallar fyrir atkvæðatölu hvers einstaks félagsmanns heildarupphæð greiddra félagsgjalda fyrir undanfarið ár og skal vera eitt atkvæði fyrir hverjar heilar 10.000.- kr. -tíuþúsundkrónur-. Þó getur enginn einstakur félagsmaður farið með meira 12% hluta af öllum atkvæðum félagsmanna.

[Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum, nema annað sé ákveðið í þessum samþykktum. Sé kosið á milli einstaklinga á aðalfundi eða félagsfundi, má nota hvert atkvæði jafnoft og þeir menn eru margir sem kjósa skal.]1

Félagsmaður sem er forfallaður frá fundarsókn, getur falið öðrum félagsmanni að fara með sinn atkvæðisrétt með skriflegu umboði, sem skal afhent fundarstjóra. Engin takmörk eru á því að hvað hver og einn umboðsmaður getur farið með atkvæðisrétt fyrir.

Skrifstofa samtakanna skal við hver áramót semja skýrslu yfir atkvæðamagn hvers félagsmanns og gildir skýrslan frá 15. febrúar ár hvert. Nú hefur félagsmaður ekki verið í samtökunum í heilt ár, þegar skýrslan um atkvæðamagn er gerð, skal honum þá ákveðið atkvæðamagn í samræmi við lágmarksgjald, eins og það er á hverjum tíma ákveðið af stjórn félagsins, þar til greidd félagsgjöld hans á árinu nema hærri fjárhæð.

22. gr.
Í gerðabók samtakanna skal rita stutta skýrslu um það sem gerist á félagsfundum. Fundarstjóri og fundarritari undirrita síðan fundargerðina.

VIII. KAFLI
Ársreikningar

23. gr.
Starfsár samtakanna og reikningsár er almanaksárið. Á aðalfundi skal kosinn endurskoðandi og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. Hann skal endurskoða reikninga samtakanna fyrir næstliðið ár, kanna sjóði þess í árslok og skila að loknum störfum sínum endurskoðunarskýrslu til stjórnar samtakanna.

24. gr.
Fyrir lok marsmánaðar ár hvert skal skrifstofa samtakanna hafa lokið við ársreikninginn fyrir liðið starfsár og sent hann endurskoðendum.

IX. KAFLI
Ýmis ákvæði

25. gr.
Samþykktum samtakanna má ekki breyta nema á aðalfundi eða á félagsfundi, sem boðaður hefur verið með minnst þriggja vikna fyrirvara og sóttur er af félagmönnum sem hafa umráð yfir 2/3 hluta heildaratkvæða, sbr. 21. gr., enda hafi þess verið getið í fundarboðinu að breyting á samþykktum yrði til meðferðar á fundinum og sé breytingin samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða að minnsta kosti.

Hafi eigi verið á fundinum svo margir, en breytingin verið samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða að minnsta kosti, þá skal halda aftur fund innan tveggja mánaða. Skal til hans boðað á sama hátt og hins fyrri og það tekið fram að til fundar sé boðað sökum þess að eigi hafi verið nógu margir á hinum fyrri. Séu síðan á þeim fundi greidd 2/3 atkvæða með breytingunni þá telst hún samþykkt, án tillits til fundarsóknar.

26. gr.
Þyki rétt og nauðsynlegt að leggja samtökin niður eða slíta því með samruna við annað félag, fer um tillögur þar að lútandi eins og um breytingar á samþykktum, sbr. 25. gr. Fundur sá sem samþykkir löglega að leggja félagið niður, kveður einnig á um ráðstöfun eigna þess og skulda.

X. KAFLI
Ákvæði til bráðabirgða

27. gr.
Samþykktir þessar öðlast gildi þegar aðalfundir Landssambands íslenskra útvegsmanna og Samtaka fiskvinnslustöðva hafa samþykkt samruna félaganna og falla þá jafnframt úr gildi eldri samþykktir.  Verði samruni félaganna samþykktur skal halda fyrsta fund (stofnfund) hins nýja félags í beinu framhaldi eða í síðasta lagi innan 7 daga. Nægilegt er að boðun til stofnfundar komi fram í tillögu um sameiningu félaganna sem lögð verður fyrir aðalfundi Landssambands íslenskra útvegsmanna og Samtaka fiskvinnslustöðva.

Kjörnefnd skal sjá um framkvæmd kosninga á stofnfundi, en stjórn LÍÚ og stjórn SF skulu koma sér saman um þrjá menn í kjörnefnd. Kjörnefnd skal leggja fram tillögur um framboð til kjörs formanns, stjórnar og til annarra trúnaðarstarfa sem stofnfundur kýs. Félagsmanni er heimilt að bjóða sig fram á stofnfundi  með  tilkynningu um framboð til kjörnefndar.

Stofnfundur skal ákveða félagsgjald í hinu nýja félagi og kjósa löggiltan endurskoðanda. Um fundarsköp gilda að öðru leyti ákvæði VII. kafla samþykkta þessa.

28. gr.
Félagsmenn í einstaka útvegsmannafélagi sem eru um leið félagsmenn í Landssamband Íslenskra Útvegsmanna teljast félagsmenn hins nýja félags, nema að þeir segi sig frá nýstofnuðu félagi innan mánaðar frá stofnun nýja félagsins. Þeir sem segja sig frá nýstofnuðu félagi skulu greiða félagsgjöld til ársloka 2014.

Félagsmenn í Samtökum fiskvinnslustöðva teljast félagsmenn hins nýja félags, nema að þeir segi sig frá nýstofnuðu félagi, innan mánaðar frá stofnun nýja félagsins. Þeir sem segja sig frá nýstofnuðu félagi skulu greiða félagsgjöld til ársloka 2014.

29. gr.
Reikningsár nýs félags miðast við 1. janúar 2015, en reikningsári Landssambands íslenskra útvegsmanna og Samtaka fiskvinnslustöðva lýkur 31. desember 2014. Stofnefnahagsreikningur nýs félags miðast við 1. janúar 2015 og rekstur þess frá sama tíma.

Þannig lagt fram til umræðu og samþykktar á aðalfundum LÍÚ og SF 30. október 2014 og á stofnfundi SFS 31. október 2014.

Til staðfestu samþykktum þessum skulu þær undirritaðar af meirihluta stjórnar Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi samkvæmt niðurstöðu stofnfundar.

1) Samþykktar tillögur til breytinga á samþykktum á aðalfundi SFS, 29. maí 2015